หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :
ส่วนราชการ    เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - - -
ที่อยู่
       ขอรับรองว่า  ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย  ตามเอกสารขอเบิกเงิน เลขที่ ลงวันที่   / /
ตามสัญญาเลขที่    ลงวันที่   / /

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย :                                               *เลขที่ประจำตัวประชาชน - - - -
ชื่อ               เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - - -
ที่อยู่
        และได้โอนสิทธิเรียกร้องในเงินดังกล่าวให้แก่
ที่อยู่

ประเภทภาษี

ประเภท
เงินได้ที่จ่าย

วันเดือนปีที่จ่าย

จำนวนเงินได้

ภาษี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

/ /

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

/ /

ค่าปรับ

/ /

รวม

 

 

 

 
เงินภาษี  (ตัวอักษร)  

(ลงชื่อ)................................................................
         (.....................................................)
ตำแหน่ง........................................................

หมายเหตุ
1. กรอกเลขที่เอกสารที่ได้จากการขอเบิกเงินจากคลังในระบบการบริหารหารเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
2. กรอกข้อมูลกรณีการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
* ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน กรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม